องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร.053-781955,053-648856
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ อบต.เวียง
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ภาษี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
เว็บบอร์ด พูดคุย
ติดต่อ อบต.เวียง
แบบสอบถามความพึงพอใจ
สถานที่พักในตำบล
** ภูน้ำใสรีสอร์ท
** ระเบียงดอย โฮมสเตย์
แหล่งเรียนรู้ อบต.เวียง
** วัดในพื้นที่ตำบลเวียง
** ปราชญ์ชาวบ้าน
** ศุนย์การเรียนรู้ตำบล
 
แหล่งท่องเที่ยว
วัดอรัญญวิเวกคีรี
 
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
 
 
 
 

 
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ ทุกประเภท  จดโดเมนเนม เช่าโฮสติ้ง >> เชียงราย เอ็นเทอร์ ซอฟต์  โทร. 087-1843622
แผนที่เชียงราย GIS Map
ลำดับ เรื่อง วันที่ (วัน-เดือน-ปี)
1049 ประชาสัมพันธ์โครงการ ก้าวท้าใจ Season 3 18-03-2021
1039 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดไวรัสโคโรนา 18-01-2021
1040 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี 18-01-2021
1032 ประชาสัมพันธ์ การป้องกัน Covid-19 ตามมาตรการ D-M-H-T-T 30-12-2020
1037 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณและราคากลางในงานก่อสร้าง บก.01 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ช่วงบ้านโป่งหนอง ม.3 ถึง บ้านศรีเวียงทอง ม.10 28-12-2020
1038 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณและราคากลางในงานก่อสร้าง บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงหล่ายหน้า ม.7 28-12-2020
1031 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งฯ 18-12-2020
1029 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 15-12-2020
1028 ประกาศ!! ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้ายใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 15-12-2020
1030 ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร 14-12-2020
1024 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 02-11-2020
1023 ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง 28-10-2020
1020 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 07-10-2020
1017 ประกาศกำหนดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น 05-10-2020
1019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 05-10-2020
1046 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 01-10-2020
1021 ประกาศเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 30-09-2020
1016 ประกาศ รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 24-09-2020
1014 ประกาศ เรื่อง เน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 22-09-2020
1012 วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี 21-09-2020
1010 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประเภทจ้างเหมาบริการ ประจำปี พ.ศ.2563 18-09-2020
1011 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชร.ถ. 122-1 บ้านสันติสุข หมู่ที่ 1 บ้านแม่ปูนน้อย หมู่ที่ 9 เชื่อมต่อกับ ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านแม่ปูนล่างหมู่ที่ 9 ตำบลเวียง จำนวน 2 ช่วง 18-09-2020
1009 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 14-09-2020
1006 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 26-08-2020
1007 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 26-08-2020
1004 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย COVID -19 05-08-2020
1013 เชิญชวนร่วมสังเกตุการณ์ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลเวียง 20-07-2020
0996 แนวทางการปฏิบัติ "ชีวิตวิถีใหม่ ชีวิตดีเริ่มที่เรา" 15-07-2020
0992 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำลลสายงานผู้บริหาร 08-07-2020
0983 คำแนะนำผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลาน 01-07-2020
0979 ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 26-06-2020
0969 ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ว่าด้วย การผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยึด 17-06-2020
0956 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส1) 15-04-2020
0976 การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) 01-04-2020
0974 รายงานจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2563 (ไตรมาสที่3 เดือน เม.ย.-มิ.ย.63) 30-03-2020
0949 นำส่งงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2563 16-03-2020
0943 ประกาศงดจัดงานสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2563 06-03-2020
0942 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหรส่วนตำบลเวียง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2563 02-03-2020
0937 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ 25-02-2020
0933 การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 19-02-2020
0935 ประกาศผลการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดฯ ประจำปี พ.ศ.2562 17-02-2020
0922 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 28-01-2020
0921 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 27-01-2020
0924 ประกาศข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2563 27-01-2020
0920 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2563 21-01-2020
0973 รายงานจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2563 (ไตรมาสที่2 เดือน ม.ค.-มี.ค.63) 27-12-2019
0912 การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 20-12-2019
0913 รายงายผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 20-12-2019
0911 มาทำความเข้าใจเรื่องใหม่ "ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง" เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้ไว้นะคะ 22-11-2019
0909 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 18-11-2019
0908 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 08-11-2019
0907 ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดเชียงราย การรณรงค์ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟป่า และการเผาในที่โล่ง 07-11-2019
0910 ประกาศผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 29-10-2019
0904 ประชาสัมพันธ์ เปิดรับลงทะเบียนขอรับสิทธิ๋เงินอุดหนุนเด็กเเรกเกิด 22-10-2019
0905 แผ่นพับประชาสัมพันธ์เด็กแรกเกิด 22-10-2019
0906 แบบ ดร.01,02,03,06 ขอรับสิทธิ์เงิดอุดหนุนเด็กแรกเกิด 22-10-2019
0903 รับสมัครบุลคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 16-10-2019
0901 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 10-10-2019
0899 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 08-10-2019
0987 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกไตรมาสที่ 4 08-10-2019
0968 รายงานผลการดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 07-10-2019
0971 รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 07-10-2019
0975 รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 07-10-2019
0994 รายงานผลการดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 07-10-2019
0954 นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 01-10-2019
0972 รายงานจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2563 (ไตรมาสที่1 เดือน ต.ค.-ธ.ค.62) 01-10-2019
0891 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น 17-09-2019
0951 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 16-09-2019
:: อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ :: อ่านข่าวประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 | สุดท้าย


 
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 3 คน ผู้ชมเว็บ 1542809 ครั้ง
เลขที่ 103 หมู่ที่ 6 บ้านกู่ ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170
โทร. 053-781955,053-648856 แฟกซ์ : 053-781945
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล 
Copyright © 2016 www.tambonwiang.com All Rights Reserved.   Design by Chiangrai Enter Soft