องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร.053-781955,053-648856
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ อบต.เวียง
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ภาษี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
เว็บบอร์ด พูดคุย
ติดต่อ อบต.เวียง
สถานที่พักในตำบล
** ภูน้ำใสรีสอร์ท
** ระเบียงดอย โฮมสเตย์
แหล่งเรียนรู้ อบต.เวียง
** วัดในพื้นที่ตำบลเวียง
** ปราชญ์ชาวบ้าน
** ศุนย์การเรียนรู้ตำบล
 
แหล่งท่องเที่ยว
วัดอรัญญวิเวกคีรี
 
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
 
 
 

 
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ ทุกประเภท  จดโดเมนเนม เช่าโฮสติ้ง >> เชียงราย เอ็นเทอร์ ซอฟต์  โทร. 087-1843622
แผนที่เชียงราย GIS Map
ลำดับ เรื่อง วันที่ (วัน-เดือน-ปี)
0949 นำส่งงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2563 16-03-2020
0943 ประกาศงดจัดงานสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2563 06-03-2020
0942 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหรส่วนตำบลเวียง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2563 02-03-2020
0937 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ 25-02-2020
0933 การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 19-02-2020
0932 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 18-02-2020
0935 ประกาศผลการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดฯ ประจำปี พ.ศ.2562 17-02-2020
0922 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 28-01-2020
0921 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 27-01-2020
0924 ประกาศข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2563 27-01-2020
0920 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2563 21-01-2020
0912 การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 20-12-2019
0913 รายงายผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 20-12-2019
0911 มาทำความเข้าใจเรื่องใหม่ "ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง" เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้ไว้นะคะ 22-11-2019
0909 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 18-11-2019
0908 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 08-11-2019
0907 ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดเชียงราย การรณรงค์ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟป่า และการเผาในที่โล่ง 07-11-2019
0910 ประกาศผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 29-10-2019
0904 ประชาสัมพันธ์ เปิดรับลงทะเบียนขอรับสิทธิ๋เงินอุดหนุนเด็กเเรกเกิด 22-10-2019
0905 แผ่นพับประชาสัมพันธ์เด็กแรกเกิด 22-10-2019
0906 แบบ ดร.01,02,03,06 ขอรับสิทธิ์เงิดอุดหนุนเด็กแรกเกิด 22-10-2019
0903 รับสมัครบุลคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 16-10-2019
0901 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 10-10-2019
0899 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 08-10-2019
0891 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น 17-09-2019
0951 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 16-09-2019
0890 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 10-09-2019
0892 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 10-09-2019
0889 ประชาสัมพันธ์ แจ้งระวังป้องกันและหลีกเลี่ยง ลดความเสี่ยง โรคพิษสุนัขบ้า 06-09-2019
0885 ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็ก 29-08-2019
0881 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาคัดแยกเอกสารและสำรวจข้อมูลที่ดิน 22-08-2019
0877 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทจ้างเหมาบริการ 21-08-2019
0876 รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ประเภทจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา 05-08-2019
0874 ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยเหลืองานด้านธุรการ 31-07-2019
0875 ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 31-07-2019
0873 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทจ้างเหมาบริการ 26-07-2019
0872 รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ประเภทจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา 09-07-2019
0871 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 25-06-2019
0866 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 14-06-2019
0842 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปีพ.ศ. 2562 06-06-2019
0870 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 03-06-2019
0900 ประกาศจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนต าบลเวียง 31-05-2019
0840 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 23-05-2019
0902 ขอเชิญชวนร่วมสังเกตุการณ์การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลเวียง 17-05-2019
0838 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลืองานป้องกันฯ 01-05-2019
0839 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2562 23-04-2019
0859 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 16-04-2019
0860 ประกาศมาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใส 16-04-2019
0835 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ประเภทจ้างเหมาบริการ 11-04-2019
0826 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 28-03-2019
0827 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทจ้างเหมาบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 28-03-2019
0828 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 28-03-2019
0824 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 26-03-2019
0825 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างเหมาขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 26-03-2019
0821 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงรับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา 12-03-2019
0857 ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 11-03-2019
0861 ประกาศมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 11-03-2019
0822 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 07-03-2019
0823 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ประเภทจ้างเหมาบริการ 07-03-2019
0820 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายทาง ชร.ถ.122-2 ช่วงบ้านดงหล่ายหน้า ม.7 ถึงบ้านสันติสุข ม.1 ตำบลเวียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 26-02-2019
0819 ประกาศผลการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-02-2019
0813 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 24 เมตร ยาว 50 เมตร บ้านดงหล่ายหน้า หมู่ที่ 7 ตำบลเวียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ 05-02-2019
0862 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พนักงาน พ.ศ.2562 08-01-2019
0865 ประกาศเจตนารมณ์การให้บริการบริการด้วยความโปร่งใส 08-01-2019
0856 ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรม 07-01-2019
0864 ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี 07-01-2019
0805 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ 28-12-2018
0869 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2561 28-12-2018
:: อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ :: อ่านข่าวประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
หน้าที่ :: [1] 2 3 4 | สุดท้าย


 
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 2 คน ผู้ชมเว็บ 1136963 ครั้ง
เลขที่ 103 หมู่ที่ 6 บ้านกู่ ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170
โทร. 053-781955,053-648856 แฟกซ์ : 053-781945
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล 
Copyright © 2016 www.tambonwiang.com All Rights Reserved.   Design by Chiangrai Enter Soft