องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร.053-781955,053-648856
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ อบต.เวียง
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ภาษี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
เว็บบอร์ด พูดคุย
ติดต่อ อบต.เวียง
แบบสอบถามความพึงพอใจ
สถานที่พักในตำบล
** ภูน้ำใสรีสอร์ท
** ระเบียงดอย โฮมสเตย์
แหล่งเรียนรู้ อบต.เวียง
** วัดในพื้นที่ตำบลเวียง
** ปราชญ์ชาวบ้าน
** ศุนย์การเรียนรู้ตำบล
 
แหล่งท่องเที่ยว
วัดอรัญญวิเวกคีรี
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
 
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
 
ฐานข้อมูลตลาด
แบบสำรวจตลาด
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน
รายงานการติดตาม และประเมินผลแผน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
 

 
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ ทุกประเภท  จดโดเมนเนม เช่าโฮสติ้ง >> เชียงราย เอ็นเทอร์ ซอฟต์  โทร. 087-1843622
แผนที่เชียงราย GIS Map
ลำดับ เรื่อง วันที่ (วัน-เดือน-ปี)
1183 ประชาสัมพันธ์และสั่งซื้อหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ 24-05-2022
1178 ฐานข้อมูล ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ 18-05-2022
1179 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 18-05-2022
1181 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนเมษายน2565 18-05-2022
1175 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง 03-05-2022
1174 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสำรวจ EIT 2565 และตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 25-04-2022
1172 แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พ.ศ.2565 18-04-2022
1167 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม 2565 15-03-2022
1166 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ในช่วงระยะที่ 2 (เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2565) 14-03-2022
1164 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 17-02-2022
1159 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมกราคม 2565 14-01-2022
1160 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน,โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 12-01-2022
1162 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี 2565 30-12-2021
1139 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ Mitsubishi Asian Children'Enikki Festa 2021 - 2022 26-11-2021
1138 การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต แทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาต 19-11-2021
1137 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 1 16-11-2021
1136 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวดำเนินการจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย 10-11-2021
1155 ประกาศ เรื่องบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2565 10-11-2021
1135 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนตุลาคม 2564 ครั้งที่ 1 20-10-2021
1132 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 19-10-2021
1133 ประชาสัมพันธ์เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2565 19-10-2021
1134 ประชาสัมพันธ์เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 19-10-2021
1129 ประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 14-10-2021
1130 ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกฯ หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 14-10-2021
1128 การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอำเภอพ.ศ.2503 12-10-2021
1124 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 06-10-2021
1123 ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการอบรมสุขาภิบาลอาหาร 20-09-2021
1171 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 10-09-2021
1119 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งหนอง ม.3 (เส้นทางฝายห้วยเวียง) 03-09-2021
1109 ประชาสัมพันธ์วิดิทัศน์ผลสัมฤทธิ์ของ การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 26-08-2021
1108 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน 16-08-2021
1107 ประชาสัมพันธ์ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ 16-07-2021
1106 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 15-07-2021
1089 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คู คลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 25-06-2021
1090 โครงการประเพณีชนเผ่า 25-06-2021
1080 ประชาสัมพันธ์สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย และสาขาเทิง 24-05-2021
1079 ประชาสัมพันธ์ "พลังใจ 99 ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19" 18-05-2021
1078 ทดสอบอัพไหล์ 17-05-2021
1093 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ครั้งที่ 2/2564) ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราาชการ 17-05-2021
1176 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ฉบับที่ 2) ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ 17-05-2021
1177 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) พ.ศ.2564 03-03-2021
1127 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 22-01-2021
1032 ประชาสัมพันธ์ การป้องกัน Covid-19 ตามมาตรการ D-M-H-T-T 30-12-2020
1037 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณและราคากลางในงานก่อสร้าง บก.01 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ช่วงบ้านโป่งหนอง ม.3 ถึง บ้านศรีเวียงทอง ม.10 28-12-2020
1038 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณและราคากลางในงานก่อสร้าง บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงหล่ายหน้า ม.7 28-12-2020
1126 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน,โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 25-12-2020
1031 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งฯ 18-12-2020
1131 ขอเชิญร่วมสังเกตุการดำเนินโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มสตรีตำบลเวียง 16-12-2020
1029 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 15-12-2020
1030 ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร 14-12-2020
1125 ประกาศ เรื่องบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2564 16-11-2020
1024 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 02-11-2020
1023 ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง 28-10-2020
1020 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 07-10-2020
1017 ประกาศกำหนดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น 05-10-2020
1019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 05-10-2020
1083 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) 02-10-2020
1084 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 02-10-2020
1092 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Citizen Feedback) 01-10-2020
1180 ฐานข้อมูล ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ 01-10-2020
1021 ประกาศเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 30-09-2020
1016 ประกาศ รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 24-09-2020
1014 ประกาศ เรื่อง เน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 22-09-2020
1091 ประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 22-09-2020
1012 วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี 21-09-2020
1010 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประเภทจ้างเหมาบริการ ประจำปี พ.ศ.2563 18-09-2020
1011 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชร.ถ. 122-1 บ้านสันติสุข หมู่ที่ 1 บ้านแม่ปูนน้อย หมู่ที่ 9 เชื่อมต่อกับ ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านแม่ปูนล่างหมู่ที่ 9 ตำบลเวียง จำนวน 2 ช่วง 18-09-2020
1009 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 14-09-2020
:: อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ :: อ่านข่าวประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 | สุดท้าย


 
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 2 คน ผู้ชมเว็บ 2027235 ครั้ง
เลขที่ 103 หมู่ที่ 6 บ้านกู่ ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170
โทร. 053-781955,053-648856 แฟกซ์ : 053-781945
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล 
Copyright © 2016 www.tambonwiang.com All Rights Reserved.   Design by Chiangrai Enter Soft