องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร.053-781955,053-648856
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ อบต.เวียง
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ภาษี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
เว็บบอร์ด พูดคุย
ติดต่อ อบต.เวียง
แบบสอบถามความพึงพอใจ
สถานที่พักในตำบล
** ภูน้ำใสรีสอร์ท
** ระเบียงดอย โฮมสเตย์
แหล่งเรียนรู้ อบต.เวียง
** วัดในพื้นที่ตำบลเวียง
** ปราชญ์ชาวบ้าน
** ศุนย์การเรียนรู้ตำบล
 
แหล่งท่องเที่ยว
วัดอรัญญวิเวกคีรี
 
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
 
 
 

 
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ ทุกประเภท  จดโดเมนเนม เช่าโฮสติ้ง >> เชียงราย เอ็นเทอร์ ซอฟต์  โทร. 087-1843622
แผนที่เชียงราย GIS Map
ลำดับ เรื่อง วันที่ (วัน-เดือน-ปี)
0457 แผ่นพับประชาสัมพันธ์..พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว 26-06-2015
0451 ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคเอดส์ 01-06-2015
0452 ประชาสัมพันธ์ .. อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 01-05-2015
0453 ประชาสัมพันธ์.. ศูนย์ฝึกอาชีพสตรี 01-04-2015
0179 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต.ระดับ 8) 02-02-2015
0318 ประชาสัมพันธ์แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 05-01-2015
0180 ประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ อบต.เวียง 2557 01-01-2015
0181 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 25-12-2014
0142 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.เวียง 06-10-2014
0143 ประชาสัมพันธ์ข้อบังคับหลักประกันสุขภาพ 2557 06-10-2014
0122 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ควบคุมอาคาร 27-05-2014
0106 ใบแจ้งขุดดินถมดิน 26-05-2014
0107 หนังสือมอบอำนาจ 26-05-2014
0108 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ 26-05-2014
0109 หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดิน 26-05-2014
0110 แบบ ข.2 คำขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 26-05-2014
0111 แบบ ข.3 คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร 26-05-2014
0112 แบบ ข.4 คำขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ เพื่อการอื่น 26-05-2014
0116 แบบ ข.8 คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้ 26-05-2014
0115 แบบ ข.7 คำขอใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนใบรับรอง 26-05-2014
0114 แบบ ข.6 คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 26-05-2014
0117 ใบขออนุญาตก่อสร้าง 26-05-2014
0118 ประกาศผังเมืองเชียงราย2556 26-05-2014
0119 หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน 26-05-2014
0120 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ 26-05-2014
0121 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน 26-05-2014
0105 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 01-05-2014
0103 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบสมรรถนะ (ภาคความรู้) 25-04-2014
0102 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป 17-04-2014
0100 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป 24-03-2014
0099 ประชาสัมพันธ์ "โครงการรณรงค์ชำระหนี้ กองทุน กยศ." 23-12-2013
0098 แผนบริหารความต่อเนื่อง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 04-10-2013
0097 ประกาศผลการคัดเลือกกรณีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น 30-08-2013
0095 ประชาสัมพันธ์ งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556 09-08-2013
0094 ประชาสัมพันธ์ งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2556 12-07-2013
0093 ประชาสัมพันธ์ งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2556 07-06-2013
0092 ประชาสัมพันธ์ งบการเงินประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2556 02-05-2013
0091 ประชาสัมพันธ์ งบการเงินประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2556 10-04-2013
0089 ประชาสัมพันธ์ งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 13-03-2013
0088 ประชาสัมพันธ์ งบการเงินประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2556 08-02-2013
0087 ประชาสัมพันธ์ งบการเงินประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2555 02-01-2013
0086 ประชาสัมพันธ์ งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2555 07-12-2012
0079 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ปูนล่าง หมู่ที่ 9 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 20-11-2012
0080 ประชาสัมพันธ์ งบการเงินประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2555 05-11-2012
0077 ประกาศ อบต.เวียง เรื่องสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววี และขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเห็ก ม.7 10-10-2012
0078 ประกาศ อบต.เวียง เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 7 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 10-10-2012
0076 ประชาสัมพันธ์ งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2555 09-07-2012
0075 ประชาสัมพันธ์ งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2555 08-06-2012
0074 ประชาสัมพันธ์ งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2555 08-05-2012
0073 ประชาสัมพันธ์ งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2555 06-04-2012
0072 ประชาสัมพันธ์ งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555 08-03-2012
0071 ประชาสัมพันธ์ งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2555 09-02-2012
0061 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น 24-01-2012
0070 ประชาสัมพันธ์ งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2554 10-01-2012
0852 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ 04-01-2012
0060 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3 ปี ประจำปี พ.ศ. 2554 ตามมติที่ประชุมสภา อบต.เวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2554 วันที่ 26 ธันวาคม 2554 26-12-2011
0069 ประชาสัมพันธ์ งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2554 06-12-2011
0059 ขยายระยะเวลาการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยงยังชีพผู้สูงอายุฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 01-12-2011
0068 ประชาสัมพันธ์ งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2554 07-11-2011
0067 งบการเงินประจำปี 2554 10-10-2011
0045 อบต.เวียง รับโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่น 26-04-2011
0044 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงขอประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2553 25-11-2010
0041 รับโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่น 01-07-2010
0037 อบต.เวียงรับโอนตำแหน่งสายงานผู้บริหาร รอบ 2/2553 08-06-2010
0036 อบต.เวียงรับโอนตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 21-04-2010
1003 แนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สำหรับหอพักสถานศึกษาและหอพักเอกชน 00-00-0000
:: อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ :: อ่านข่าวประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
หน้าที่ :: 1 2 3 [4]


 
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 1323571 ครั้ง
เลขที่ 103 หมู่ที่ 6 บ้านกู่ ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170
โทร. 053-781955,053-648856 แฟกซ์ : 053-781945
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล 
Copyright © 2016 www.tambonwiang.com All Rights Reserved.   Design by Chiangrai Enter Soft