องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร.053-781955,053-648856
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ อบต.เวียง
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ภาษี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
เว็บบอร์ด พูดคุย
ติดต่อ อบต.เวียง
แบบสอบถามความพึงพอใจ
สถานที่พักในตำบล
** ภูน้ำใสรีสอร์ท
** ระเบียงดอย โฮมสเตย์
แหล่งเรียนรู้ อบต.เวียง
** วัดในพื้นที่ตำบลเวียง
** ปราชญ์ชาวบ้าน
** ศุนย์การเรียนรู้ตำบล
 
แหล่งท่องเที่ยว
วัดอรัญญวิเวกคีรี
 
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
 
 
 
 

 
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ ทุกประเภท  จดโดเมนเนม เช่าโฮสติ้ง >> เชียงราย เอ็นเทอร์ ซอฟต์  โทร. 087-1843622
แผนที่เชียงราย GIS Map
ลำดับ เรื่อง วันที่ (วัน-เดือน-ปี)
0204 รายละเอียดโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย (ปร.6) 26-03-2015
0185 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมารื้อถอนอาคารภายในบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง บ้านกู่ หมู่ที่ 6 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 18-03-2015
0186 ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเวียง เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาโครงการจ้างเหมารื้อถอนอาคารภายในบริเวณสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง บ้านกู่ หมู่ที่ 6 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 18-03-2015
0187 ตาราง ปปช.01 โครงการ รื้อถอนอาคารในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 18-03-2015
0188 แบบสรุปรายการประมาณการงานก่อสร้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง โครงการ จ้างเหมารื้อถอนอาคารห้องพัก (ปร.4) 18-03-2015
0189 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง โครงการรื้อถอนอาคารในสานักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง (ปร.5) 18-03-2015
0190 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ ภายในอาคารอเนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 18-03-2015
0191 รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 18-03-2015
0192 บทนิยาม 18-03-2015
0193 ตาราง ปปช.01 โครงการ สรรหาครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท เครื่องปรับอากาศ 18-03-2015
0194 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางด้วยแอสฟัสท์ติก สายทาง ชร 4036 บ้านหัวเวียง-บ้านแม่ปูนล่าง หมู่ที่ 1 บ้านสันติสุข ตำบลเวียง อำภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 18-03-2015
0195 ตาราง ปปช.01 โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก สายทาง ชร.4036 บ้านหัวเวียง-บ้านแม่ปูนล่าง บ้านสันติสุข หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง 18-03-2015
0196 ปร.4 18-03-2015
0197 สรุปผลการประมาณราคาค่าบำรุงรักษาทาง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง (ปร.5) 18-03-2015
0210 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย จำนวน 5 สายทาง 10-03-2015
0211 ตาราง ปปช.01 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 10-03-2015
0182 รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขต อบต.เวียง (ปร.4) 10-03-2015
0183 สรุปผลการประเมินราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน อบต.เวียง (ปร.5) 10-03-2015
0184 รายการประมาณการค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตตำบลเวียง (แบบ ปร. 6) 10-03-2015
0174 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางด้วยแอสฟัสท์ติก สายทาง ชร 4036 บ้านหัวเวียง-บ้านแม่ปูนล่าง หมู่ที่ 1 บ้านสันติสุข ตำบลเวียง อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรา 25-02-2015
0175 ตาราง ปปช.01 โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก สายทาง ชร.4036 บ้านหัวเวียง-บ้านแม่ปูนล่าง บ้านสันติสุข หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง 25-02-2015
0176 รายการประมาณการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางด้วยแอสฟัสท์ติก สายทาง ชร 4036 บ้านหัวเวียง-บ้านแม่ปูนล่าง หมู่ที่ 1 บ้านสันติสุข (ปร.4) 25-02-2015
0177 สรุปผลการประมาณราคาค่าบำรุงรักษาทาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางด้วยแอสฟัสท์ติก สายทาง ชร 4036 บ้านหัวเวียง-บ้านแม่ปูนล่าง หมู่ที่ 1 บ้านสันติสุข (ปร.5) 25-02-2015
0166 ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเวียง เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างโรงจอดรถอาคารฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือ ขององค์การบริหารส่วนตาบลเวียง ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 21-01-2015
0167 ตาราง ปปช.01 โครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถ อาคารฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 21-01-2015
0168 รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างที่จอดรถ องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง (ปร.4) 21-01-2015
0169 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถอาคารฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง (ปร.5) 21-01-2015
0170 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง สอบราคาโครงการวางท่อลอดกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก และถมดินพร้อม ปรับเกลี่ย บ้านสันติสุข หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชีย 21-01-2015
0171 ตาราง ปปช.01 โครงการวางท่อลอดกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก และถมดินพร้อม ปรับเกลี่ย บ้านสันติสุข หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง 21-01-2015
0172 รายการประมาณการ วางท่อลอดกลม คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. และถมดินพร้อมปรับเกลี่ยบ้านสันติสุข หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง (ปร.4) 21-01-2015
0173 สรุปผลการประเมินราคาค่าก่อสร้าง โครงการวางท่อลอดกลม คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. และถมดินพร้อมปรับเกลี่ย บ้านสันติสุข หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง (แบบปร. 5) 21-01-2015
0163 ตาราง ปปช.01 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 1 12-01-2015
0164 แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 12-01-2015
0165 สรุปผลการประเมินราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย (แบบ ปร.5) 12-01-2015
0158 ประกาศ อบต.เวียง เรื่อง ประมูลราคาจ้างโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (ครั้งที่ 3) โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อาเภอเวียงป่าเปา จังหวัดเชียงราย 12-12-2014
0159 ตาราง ปปช.01 โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง 12-12-2014
0160 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 1 ต.เวียง(ปร.5_1) 12-12-2014
0161 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 1 ต.เวียง(ปร.5_2) 12-12-2014
0162 รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง (แบบปร.6) 12-12-2014
0148 ประกาศ อบต.เวียง เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 7 บ้านดงหล่ายหน้า(บ้านห้วยไม้เดื่อ) ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 31-10-2014
0149 ตาราง ปปช.01 เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 7 บ้านดงหล่ายหน้า(บ้านห้วยไม้เดื่อ) ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 31-10-2014
0150 สรุปบัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม บ้านห้วยไม้เดื่อ หมู่ที่ 7 บ้านดงหล่ายหน้า ต.เวียง (ปร.4) 31-10-2014
0151 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง บ้านห้วยไม้เดื่อ หมู่ที่ 7 บ้านดงหล่ายหน้า ต.เวียง (ปร.5) 31-10-2014
0153 ประกาศ อบต.เวียง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประมูลราคาจ้างด้วยวิธีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 2 ชั้น ตาบลเวียง อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 31-10-2014
0154 ประกาศอบต.เวียง เรื่อง ประมูลราคาจ้างโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (ครั้งที่ 2) โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 1 ตาบลเวียง อาเภอเวียงป่าเปา จังหวัดเชียงราย 31-10-2014
0155 ตาราง ปปช.01 เรื่อง ประมูลราคาจ้างโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (ครั้งที่ 2) โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 1 ตาบลเวียง อาเภอเวียงป่าเปา จังหวัดเชียงราย 31-10-2014
0156 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 1 ต.เวียง(ปร.5) 31-10-2014
0157 รายการค่าประมาณการก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 1 ต.เวียง(ปร.5) 31-10-2014
0144 ประกาศอบต.เวียง เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) บ้านดงหล่ายหน้า หมู่ที่ 7 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 08-10-2014
0145 ตาราง ปปช.01 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดงหล่ายหน้า หมู่ที่ 7 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 08-10-2014
0146 รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดงหล่ายหน้า หมู่ที่ 7 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (แบบปร.4) 08-10-2014
0147 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดงหล่ายหน้า หมู่ที่ 7 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (แบบปร.5) 08-10-2014
0141 ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสันติสุข ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 26-09-2014
0137 ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านสันติสุข 12-09-2014
0138 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสันติสุข ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 12-09-2014
0139 แบบสรุปบัญชี ประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 12-09-2014
0140 ตาราง ปปช.01โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 12-09-2014
0132 แบบสรุปประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 08-09-2014
0133 แบบสรุปประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 08-09-2014
0134 แบบสรุปประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 08-09-2014
0135 แบบสรุปประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 08-09-2014
0136 แบบสรุปประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 08-09-2014
0129 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 04-09-2014
0130 แบบสรุปประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 04-09-2014
0131 ตาราง ปปช.01โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 04-09-2014
0125 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3,7,9,10 และ 12 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 22-08-2014
0128 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 22-08-2014
0213 โครงการจัดทำเวทีภายในอาคารฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือ 18-03-2014
:: อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ :: อ่านข่าวประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
หน้าที่ :: 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 | สุดท้าย


 
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 1574920 ครั้ง
เลขที่ 103 หมู่ที่ 6 บ้านกู่ ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170
โทร. 053-781955,053-648856 แฟกซ์ : 053-781945
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล 
Copyright © 2016 www.tambonwiang.com All Rights Reserved.   Design by Chiangrai Enter Soft